Zbiranje podpisov

Kako deluje evropska državljanska pobuda? Več o postopku>>

Milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU lahko Evropski komisiji predloži pobudo za sprejem zakonskih aktov na področjih, za katera je pristojna. Organizatorji državljanske pobude (državljanski odbor, ki ga sestavlja vsaj sedem državljanov EU, ki so prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic) lahko izjave o podpori zbirajo eno leto.

Število izjav o podpori morajo potrditi pristojni organi držav članic. Komisija bo imela na voljo tri mesece za preučitev pobude in načrtovanje ukrepov. V skladu z uredbo bo prve državljanjske pobude mogoče predložiti 1. aprila 2012.

Najmanjše število podpisnikov za Republiko Slovenijo je 6.000.

Evropska komisija je pripravila naslednje informacije v zvezi z delovanjem evropske državljanske pobude:

Organizatorji
Državljansko pobudo bo lahko organiziral državljanski odbor, sestavljen iz najmanj sedmih državljanov, ki imajo stalno prebivališče v vsaj sedmih različnih državah članicah EU. Poslancev Evropskega parlamenta ne bo mogoče šteti za člane državljanskega odbora.

Najmanjše število podpisnikov
Pobudo bo moralo podpreti (z izjavo o podpori) najmanj milijon državljanov Unije iz vsaj sedmih držav EU (oziroma iz najmanj četrtine držav članic – trenutno Unija šteje 27 držav članic).

Najmanjše število podpisnikov po državah članicah
Organizatorji bodo morali v vsaki od sedmih držav članic zbrati določeno najmanjše število izjav o podpori (število poslancev Evropskega parlamenta za zadevno državo pomnoženo s 750). Najmanjše število izjav o podpori po državah članicah v Prilogi I k Uredbi.

Najnižja starost
Najnižja starost za podporo in organizacijo pobude je starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament (trenutno 18 let, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Registracija predlaganih pobud
Organizatorji morajo predlagano pobudo napisati v katerem koli uradnem jeziku EU in zagotoviti potrebne informacije v skladu s Prilogo II k Uredbi ter Komisijo zaprositi za registracijo v spletnem registru Komisije. Komisija ima dva meseca časa za pripravo odgovora. Komisija lahko zavrne registracijo predlagane pobude:
- če sestava državljanskega odbora ni v skladu s pravili;
- če Komisija ni pristojna za predlaganje zahtevanega pravnega akta;
- če je pobuda neprimerna, lahkomiselna ali namerno povzroča nevšečnosti;
- če je pobuda v nasprotju z vrednotami EU.
Po registraciji lahko organizator zahteva, da se v register dodajo tudi prevodi predlagane pobude v druge uradne jezike EU.

Zbiranje izjav o podpori
Zbiranje izjav o podpori pobudi lahko poteka v pismeni ali elektronski obliki. Zbiranje mora potekati v skladu z zahtevami iz obrazcev izjave o podpori (glej Prilogo III k Uredbi). V obrazcih navedene zahteve za navedbo različnih podatkov se po državah razlikujejo. Organizatorji morajo potrebne izjave zbrati v enem letu, potem ko Komisija registrira predlog.

 Elektronsko zbiranje izjav
Pred začetkom elektronskega zbiranja izjav o podpori bo moral organizator zaprositi za potrditev svojega spletnega sistema za zbiranje, in sicer pri pristojnem nacionalnem organu, ki bo te podatke shranjeval. Pristojni organ mora odgovoriti v enem mesecu. Komisija bo skladu s členom 6 Uredbe razvila brezplačno odprto programsko opremo, ki jo bodo organizatorji lahko uporabili pri elektronskem zbiranju izjav. Komisija bo sprejela tudi tehnične standarde, ki bodo organizatorjem v pomoč pri vzpostavitvi njihovih sistemov za elektronsko zbiranje izjav.

Preverjanje istovetnosti izjav o podpori
Ko bodo organizatorji zbrali zahtevano število izjav, jih bodo poslali pristojnim nacionalnim organom, ki jih bodo ustrezno preverili. Nacionalni organi bodo imeli na voljo tri mesece za izdajo potrdila, v katerem bodo navedli končno število veljavnih zbranih izjav o podpori. Nacionalni organi bodo uporabili ustrezne načine za preverjanje izjav, vključno z naključnim vzorčenjem.

Predložitev in obravnavanje končnega predloga pobude
Ko bodo organizatorji dobili potrdilo nacionalnih organov, bodo lahko pobudo poslali Komisiji. Komisija bo imela na voljo tri mesece za proučitev državljanske pobude. Medtem se bodo predstavniki Komisije sestali z organizatorji, ki bodo imeli priložnost za pojasnitev razlogov za svojo pobudo. Organizatorji bodo lahko svojo pobudo predstavili tudi na javni obravnavi v Evropskem parlamentu. Komisija bo nato v sporočilu pojasnila svoje sklepe o pobudi in morebitne ukrepe, ki jih namerava sprejeti, ter utemeljila svojo odločitev.

Preglednost financiranja
Organizatorji pobude bodo morali redno zagotavljati najnovejše informacije glede virov podpore in financiranja pobude.

Redni pregledi
Komisija bo do 1. aprila 2015 in nato vsaka tri leta pripravila poročilo o izvajanju Uredbe.

Vir:

Dopolnjeno po Uporaba državljanske pobude (pdf datoteka). Evropska komisija. Bruselj.

Postopek_sprejemanja_Evropske_drzavljanske_pobude_SI

Vir:

Postopek sprejemanja evropske državljanske pobude (pdf datoteka). Evropska komisija. Bruselj.

Facebook